info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Cili është misioni i Shoqatës Kombëtare të Punonjësve Socialë?

Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë është një organizatë jofitimprurëse, e cila punon për të rritur ndërgjegjësimin publik mbi problemet me të cilat përballet shoqëria sot dhe për të kontribuar në adresimin e nevojave të grupeve të ndryshme sociale.

Cili është qëllimi dhe fushat e veprimtarisë së SHKPS?

Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë kërkon të promovojë dhe integrojë profesionin e punonjësit social dhe statusin e tij në të gjitha fushat e praktikës.

Shoqata kërkon të analizojë dhe programojë politikat sociale në Shqipëri, duke përvetësuar, zhvilluar, integruar dhe përhapur njohuritë teorike dhe praktike, si dhe eksperienca të specializuara që mund të shërbejnë në ngritjen e vlerës dhe efektivitetit të enteve shtetërore, ose enteve të tjera publike ose private. Shoqata Kombëtare e Punonjësve Socialë ofron ekspertizën e saj, nëpërmjet nxitjes në rang kombëtar të analizave teorike, kërkimeve empirike, studimeve krahasuese, projektimeve dhe formimeve rreth politikave e shërbimeve sociale.

18527570_1322889067789031_257235571683719659_n

Partnerët

Për realizimin e aktiviteteve të mësipërme dhe për arritjen e objektivave të synuara SHKPS bashkëpunon me:

 • Departamentin e Punës Sociale, Fakulteti i Shkencave Sociale.
 • Ministrinë e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta,
 • Ministrinë e Drejtësisë,
 • Shërbimin Social Kombëtar
 • Ministrinë e Integrimit
 • Organizata ndërkombëtare, si UNICEF, UNDP, UNFPA, Handikap Internacional, OSCE, OBSH, etj.
 • Organizata të tjera vendase të cilat synojnë drejtësinë sociale.

 

Anëtaret

Cilët janë anëtarët e Shoqatës Kombëtare të Punonjësve Socialë?

 

Anëtarët e Shoqatës Kombëtare të Punonjësve Socialë janë pedagogë pranë Departamentit të Punës Sociale në Fakultetin e Shkencave Sociale , UT, pedagogë të jashtëm që punojnë në institucione publike dhe private, punonjës socialë të punësuar në fusha të ndryshme të praktikës, studentë të programit Master, profesionist të tjerë, të cilët edhe pse kanë përfunduar një fakultet tjetër i janë përkushtuar këtij profesioni, etj.

 

Synimet tona

Fuqizimi i SHKPS dhe promovimi i potencialeve të saj në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, për rritjen e imazhit të saj si brenda, ashtu dhe jashtë vendit.

Aktiviteti i SHKPS

Për të përmbushur misionin për të cilin është krijuar, SHKPS

 • Ka krijuar dhe rifreskon në mënyrë periodike Regjistrin Kombëtar të Punonjësve Socialë.
 • Nxit dhe merr pjesë aktivisht në realizimin e studimeve/kërkimeve, duke nënvizuar rëndësinë ose dobinë sociale, në mënyrë të pavarur ose në bashkëpunim me organizata të tjera.
 • Kujdeset për shkëmbimin e informacionit dhe gjetjeve më të fundit.

Fushat e ekspertizës dhe eksperiencës së SHKPS

 • Ngritjen e kapaciteteve të punonjësve të shëndetësisë, në adresimin dhe ofrimin e një përgjigje më të specializuar ndaj të mbijetuarave të dhunës me bazë gjinore, përmes një studimi shkencor mbi vlerësimin e nevojave, trajnimin dhe hartimin e protokolleve dhe rregulloreve, lobimit etj.
 • Asistencë në ngritjen e Shërbimit të Provës, si një formë alternative dënimi, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe OSBE.