info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5
SHKPS është një organizatë profesionale me një ekspertizë të gjerë dhe me përvojë në fusha të ndryshme të çështjeve sociale. Shumë prej anëtarëve të SHKPS-së kanë kontribuar në shërbimet me bazë komunitare, duke ofruar mbështetje, këshillim dhe menaxhimin e shërbimeve të tilla që targetojnë grupe të ndryshme vulnerabël.

Realizimi i kërkimeve, studimeve, manuale dhe programeve

Një nga pikat e forta të SHKPS është realizimi i kërkimeve dhe studimeve për çështje dhe fushat të ndryshme të praktikës. Brenda këtyre viteve SHKPS ka kryer këto studime: Lexo më shumë

Ofrimi i trajnimeve dhe ngritja e kapaciteteve

SHKPS ka ngritur një grup trajnerësh profesioniste me ekspertizë të thelluar, për të ofruar trajnime në fusha të ndryshme, si trajnime për ngritjen e kapaciteteve në fushën e çështjeve të dhunës kryesisht me organizata të tjera në Shqipëri dhe në Kosovë. Ekspertët tanë kanë ofruar kurse trajnimi për ofruesit e kujdesit shëndetësor për “Parandalimin dhe trajtimin e çështjeve dhunës me bazë gjinore“. Ofrimi i trajnimit në çështjet e shëndetit mendor dhe kujdesin e komunitetit… Lexo më shumë

Dokumente politik

SHKPS në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe OSBE kanë punuar për krijimin e sistemit të Provës në Shqipëri. SHKPS në bashkëpunim me MMRS po punon për krijimin e statusit të Punonjësit Socialë, si një profesion kyç në sistemin e mirëqenies sociale, hartimin e standarteve dhe protokolleve për këtë çështje.

Një grup ekspertësh kanë përgatitur dokumentin orientues për rolin e administratorit, në Ligjin e Shërbimeve Sociale dhe të Decentralizimit.

Projekte

Punonjësit socialë për të rinjtë në vështirësi

Nisma synon të fuqizojë punonjësit socialë që punojnë në Bashkinë e Kamzës, Krujës, Tiranës, Durrësit dhe Elbasanit dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve për të angazhuar të rinjtë në situata të vështira dhe për t’i ndihmuar ata të përballen me sfidat socio-ekonomike.

November 21, 2022
No Comments
“Të mësojmë dhe t’i shërbejmë Shqipërisë dhe Greqisë”, IPA Cross-Border Program

Qëllimi i përgjithshëm: Të kontribuoj për një zhvillim të qëndrueshëm në rajon (punësimin e të rinjve, nxitjen e sipërmarrjes) dhe zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë.

September 23, 2017
No Comments
“Policimi në komunitet, një përgjegjësi e përbashkët”

Qëllimi i përgjithshëm: Promovimi i policimit në komunitet nëpërmjet ndërgjegjësimit të të rinjve dhe rritjes së partneritetit ndërmjet institucioneve.

September 23, 2017
No Comments