info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5

Qëllimi përgjithshëm: Të ofrojë trajtim psiko-socialë cilësor dhe efektiv mbi DHBGJ midis adoleshentëve, nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të këshilluesve shkollorë në identifikimin dhe adresimin e çështjeve të DHBGJ midis adoleshentëve.