info@albanian-nasw.com | +355 24 23 54 5
“Të mësojmë dhe t’i shërbejmë Shqipërisë dhe Greqisë”, IPA Cross-Border Program

Qëllimi i përgjithshëm: Të kontribuoj për një zhvillim të qëndrueshëm në rajon (punësimin e të rinjve, nxitjen e sipërmarrjes) dhe zhvillimin e bashkëpunimit ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë.

September 23, 2017
No Comments
“Policimi në komunitet, një përgjegjësi e përbashkët”

Qëllimi i përgjithshëm: Promovimi i policimit në komunitet nëpërmjet ndërgjegjësimit të të rinjve dhe rritjes së partneritetit ndërmjet institucioneve.

September 23, 2017
No Comments
“Promovimi i prindërimit të balancuar gjinor në mjedisin e shkollës”

Qëllimi i përgjithshëm: Të rrisë nivelin e angazhimit të prindërve burra në proçesin e edukimit të fëmijëve të tyre nëpërmjet prindërit të balancuar gjinor.

September 23, 2017
No Comments
“Një komunitet më pranë të moshuarve”

Qëllimi i përgjithshëm: Të nxisë dhe promovojë ndjenjën komunitare të të rinjve nëpërmjet përfshirjes vullnetare në ofrimin e shërbime psiko-sociale për të moshuarit në nevojë.

September 23, 2017
No Comments
“Ngritja e kapaciteteve të këshilluesve shkollorë mbi dhunën me bazë gjinore”

Qëllimi përgjithshëm: Të ofrojë trajtim psiko-socialë cilësor dhe efektiv mbi DHBGJ midis adoleshentëve, nëpërmjet rritjes së kapaciteteve të këshilluesve shkollorë në identifikimin dhe adresimin e çështjeve të DHBGJ midis adoleshentëve.

September 23, 2017
No Comments
“Rritja e kapaciteteve të autoriteteve lokale për të siguruar programe dhe shërbime sociale kualitative dhe efektive”

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: Të ofrojë programe dhe shërbimeve sociale cilësore dhe efektive nëpërmjet forcimit të kapaciteteve administratorëve shoqërorë, si rritjes së ndërgjegjësimit dhe angazhimi të pushtetit lokal mbi programin, monitorimin dhe buxhetimin e programeve dhe shërbimeve sociale për të adresuar më mirë nevojat e komunitet e tyre.

September 23, 2017
No Comments
“Integrimi social i grupeve në nevojë nëpërmjet iniciativave të përbashkëta ndërkufitare në Maqedoni dhe Shqipëri”

Delegacioni i Bashkimit Evropian në IRJ Maqedonisë dhe Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri Qëllimi i përgjithshëm: Të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të komuniteteve në rajonin ndërkufitare mes Ish-Republikës Jugosllave të Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë.

September 23, 2017
No Comments
“Vlerësimi i kapaciteteve të administratorëve shoqërorë për të adresuar nevojat e komunitetit në institucionet e qeverisjes vendore”

Qëllimi i përgjithshëm i projektit: të vlerësojë kapacitetet dhe nevojat e administratorëve lokalë në rrethet e Peshkopisë, Shkodër, Vlorë, Fier dhe Korçë, si të aktorëve kryesorë që realizojnë vlerësimin  dhe adresimin e nevojave të komuniteteve lokale.

September 23, 2017
No Comments
Studimi mbi “Cilësinë e jetesës në zonën e kombinatit, në Tiranë”

Qëllimi i kërkimit: të vlerësojë cilësinë e jetesës në këtë zonë, shumëllojshmërinë e nevojave për shërbime, hartimin e një plani të zhvillimit social të kësaj zone problematike të Tiranës.

September 23, 2017
No Comments
“Përfshirja e komunitetit në vendimarrjen lokale”

Qëllimi i projektit: Të rrisë pjesëmarrjes qytetare dhe ndikimin e tyre në buxhetimin lokal, qeverisjen dhe trasparencën përmes adresimit dhe prioritizimit të nevoajve të komunitetit.

September 23, 2017
No Comments
  • 1
  • 2